🔻اوکراین: جنگ تا پایان بهار آینده تمام می‌شود
🔻اوکراین: جنگ تا پایان بهار آینده تمام می‌شود

🔻اوکراین: جنگ تا پایان بهار آینده تمام می‌شود معاون وزیر دفاع اوکراین:این مسئله واقع بینانه است که تا پایان دسامبر نیروهای خودی بتوانند به شبه جزیره کریمه پیشروی کنند و چند ماه بعد به جنگ در کشور خود پایان دهند. 🔹احساس من این است که این جنگ تا پایان بهار پایان خواهد یافت.

🔻اوکراین: جنگ تا پایان بهار آینده تمام می‌شود

معاون وزیر دفاع اوکراین:این مسئله واقع بینانه است که تا پایان دسامبر نیروهای خودی بتوانند به شبه جزیره کریمه پیشروی کنند و چند ماه بعد به جنگ در کشور خود پایان دهند.

🔹احساس من این است که این جنگ تا پایان بهار پایان خواهد یافت.